bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Organy i osoby sprawujące funkcje

Rejestr zmian


Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Uczniowski,
4. Rada Rodziców.
 

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta. Dyrektor zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz oraz prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy wobec nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjnogospodarczej szkoły. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Szkoły regulują odrębne przepisy.
 
 Dyrektor Szkoły odpowiada za:

1. Właściwą organizację pracy zgodną z potrzebami uczniów, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu i porządku.
2. Poziom i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez angażowanie odpowiedniej kadry nauczycielskiej z możliwie najwyższymi kwalifikacjami.
3. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, udzielaniu nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie ich pracy i wysiłku na doskonalenie umiejętności zawodowych.
4. Tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku przy jednoczesnym uświadomieniu, że szkoła jest placówką społeczno – usługową, a zespół jej pracowników jest powołany do zaspokajania potrzeb intelektualnych, kulturalnych i społecznych uczniów.
5. Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły odpowiednich warunków do realizacji zadań wymienionych w Statucie Szkoły.
6. Realizację uchwały Rady Pedagogicznej.
7. Współpracę szkoły z organizacjami młodzieżowymi, wybranymi instytucjami środowiskowymi oraz placówkami zagranicznymi.
8. Dokumentację szkoły.

Dyrektor Szkoły współpracuje z:

1. Wicedyrektorem Szkoły,
2. Głównym Księgowym,
3. Referentem do spraw administracyjno-kadrowych,
4. Referentem do spraw uczniowskich,
5. Sekretarzem Szkoły,
6. Radą Pedagogiczną,
7. Samorządem Uczniowskim,
8. Radą Rodziców.
 
 Zakres kompetencji Wicedyrektora Szkoły obejmuje:

1. Pełną odpowiedzialność za szkołę w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły
2. Organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogicznej wychowawców klas, świetlicy, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkoły.
3. Utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmowanie tych rodziców, odpowiadanie na ich postulaty i skargi.
4. Współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
5. Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wychowawców świetlicy, bibliotekarza i pedagoga szkolnego.
6. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie ich rejestru.
7. Organizowanie dyżurów nauczycieli i przeprowadzanie ich kontroli.
8. Badanie wyników nauczania.
9. Organizowanie okresowej klasyfikacji uczniów.
10. Organizowanie uroczystości i apeli szkolnych związanych ze świętami państwowymi i wydarzeniami szkolnymi.
11. Czuwanie nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych i działalnością organizacji szkolnych.
12. Odpowiedzialność za pracę komisji ds. BHP, obowiązku szkolnego, zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i problemowo – zadaniowych.
13. Odpowiedzialność za całokształt zleconych i powierzonych zadań, a w szczególności za:

a) przestrzeganie dyscypliny pracy, zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz wszystkich przepisów ustawodawstwa, instytucji i zarządzeń władz zwierzchnich,
b) terminowe, prawidłowe, zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności,
c) przestrzeganie oraz znajomość przepisów BHP i przepisów przeciw pożarowych,
d) w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły pełnienie za niego obowiązków.

14. Organizowanie wstępnego szkolenia BHP dla nauczycieli rozpoczynających pracę, przydzielanie zadań służbowych
i wydawanie poleceń wszystkim pracownikom szkoły.
15. Formułowanie projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.
16. Wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednio przełożonym.
17. Przygotowanie projektu następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:
a) rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo – opiekuńczej,
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
c) kalendarza szkolnego,
d) informacji o stanie szkoły w zakresie mu przydzielonym.
 

Zakres czynności głównego księgowego, referenta do spraw administracyjnokadrowych, referenta do spraw uczniowskich regulują odrębne przepisy.


Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły i ustala wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

2. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
b) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,c) organizowanie wewnętrznego samokształcenia
i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,

d) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

e) podejmowanie decyzji o obniżeniu wymagań w stosunku do uczniów, którzy nie mogą sprostać podstawowym wymaganiom programowym,

f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole,

g) ustalenie i zatwierdzenie szkolnego programu wychowawczego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

h) ustalanie na początku roku szkolnego kryteriów oraz form przyznawania nagród i wyróżnień uczniom klas I – III oraz IV – VI za postępy w nauce, zachowaniu i osiągnięcia w innych dziedzinach życia szkolnego.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Rady Pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
 

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.3. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
b) przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
c) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
d) współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
e) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,
f) wdrażanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy,
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
h) dbanie o dobre imię i honor szkoły,
i) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
a) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów,
b) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
c) prowadzenie kroniki, apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
d) współdecydowanie o przyznawaniu uczniom rożnych form pomocy materialnej,
e) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach,
f) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,
g) udział przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisji, a także Rady Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
h) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej,
i) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

5. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Samorządu Uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

 

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów.
2. Wspiera działalność Statutową Szkoły.
3. Rada Rodziców powołana jest w celu:
a) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami – opiekunami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,
b) udzielaniem bezpośredniej pomocy szkole w wykonywaniu stojących przed nią zadań wychowawczych i opiekuńczych,
c) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i podnoszenia jej wyników.

4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Rady Rodziców regulują odrębne przepisy.

Udostępniający: Małgorzata Gęsich
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-06-01 14:53
Czas wytworzenia: 2009-06-01 14:53
Czas ost. modyfikacji: 2011-09-09 12:27

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.