bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Cele i zadania placówki

Rejestr zmian

Cele i zadania szkoły
Celem szkoły jest:

1. Wszechstronne ukształtowanie ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć dydaktycznych.
3. Wskazywanie właściwych wzorców moralnych oraz kształtowanie postawy patriotycznej.
 
 Zadaniem szkoły jest:

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
2. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i osobowości ucznia.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Przygotowanie uczniów do nauki na dalszym etapie edukacyjnym.
5. Udzielanie uczniom wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
6. Stworzenie bezpiecznych warunków podczas zajęć dydaktycznych.
7. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.
 
 Szkoła realizuje zadania poprzez:

1. Wdrażanie programu wychowawczego i dydaktycznego szkoły oraz profilaktyki.
2. Przestrzeganie wewnętrznego systemu oceniania i klasyfikowania uczniów.
3. Organizowanie kół zainteresowań, konkursów i działalności innowacyjnej.
4. Organizowanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej.
5. Upowszechnianie zasad kultury życia codziennego, tolerancji i współdziałania.
6. Respektowanie Konwencji Praw Dziecka.
7. Propagowanie zachowań prozdrowotnych.
8. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
9. Współdziałanie z instytucjami wspomagającymi wychowanie i rozwój dzieci.
10. Doskonalenie nauczycieli.

 
 Program profilaktyki w szkole

1. Tworzy spójną całość z programem wychowawczym i stanowi podstawę wychowania uczniów w naszej szkole.
2. Obejmuje następujące obszary zagrożeń: uzależnienia, agresja, niepowodzenia szkolne oraz promowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapobiega zachowaniom ryzykownym uczniów wynikającym z ich problemów indywidualnych oraz negatywnych wpływów środowiska.
4. Szczegółowy opis treści i form realizacji programu profilaktyki zawarty jest w dokumencie „Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi".
5. Pełna ewaluacja i weryfikacja założonych efektów oddziaływań nastąpi po trzyletnim okresie realizacji programu.

Udostępniający: Małgorzata Gęsich
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-06-01 14:53
Czas wytworzenia: 2009-06-01 14:53
Czas ost. modyfikacji: 2016-09-13 22:33

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.