bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Wyszukiwarka zaawansowana

kalendarz
kalendarz

kalendarz
kalendarzWyniki wyszukiwania

03.02.2017 14:14
Status prawny
Status prawny:
01.02.2017 19:51
Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1 to placówka z prawie 150-letnią historią. Prowadzi w klasach I – IV oddziały sportowe o specjalności gimnastyka sportowa. Wychowanie przez sport realizowane jest w ścisłej współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym "SP7 Łódź", w którym jako trenerzy pracują nauczyciele szkoły. Wychowankowie szkoły i klubu to m.in. wielokrotni medaliści i Mistrzowie Polski, zarówno indywidualnie jak i drużynowo oraz członkowie Kadry Narodowej.  
01.02.2017 19:45
Nauczyciele i inni pracownicy
13.09.2016 22:33
Cele i zadania placówki
03.05.2016 19:02
Budżet
Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy Jolanta Andrzejewska.
18.02.2015 13:00
Kontakt
18.02.2015 12:58
Instrukcja obsługi BIP
05.03.2014 12:39
Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
05.03.2014 12:38
Zamówienia publiczne
        Obowiązek  stosowania przepisów o zamówieniach publicznych został określony w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo    zamówień    publicznych.    Przyjmując,    że    kurs   zgodnie   z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  zamówień  publicznych (Dz.U Dz 2007 r. Nr 241 poz. 1763) wynosi 3,8771zł z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekroczy równowartości 54 279,40 zł.
05.03.2014 12:37
Treść i postać dokumentów urzędowych
Treść i postać dokumentów urzędowych
05.03.2014 12:30
Rejestry, ewidencje, archiwa
1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną i Archiwalną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi nr 187/W/04 na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1319 z późniejszymi zmianami). W instrukcji omówione są m. in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego. 2. Dla przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych  placówka prowadzi archiwum. 3. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje do archiwum po upływie jednego roku kompletnymi rocznikami sekretarka.
05.03.2014 12:22
Przyjmowanie i załatwianie spraw
        SYSTEM KANCELARYJNY 1. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt lwoskich w Łodzi obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym podziale akt. System ten polega na klasyfikacji akt w układzie rzeczowym stanowiącym podstawę rejestrowania spraw, znakowanie pism, łączenie poszczególnych pism  w aktach spraw, podziału akt na kategorie archiwalne. 2. Rejestracji nie podlegają (wpływy) otrzymane do wiadomości i nie wymagające załatwienia: publikacje (dzienniki urzędowe, gazety, czasopisma, książki, afisze, głoszenia itp.); potwierdzenia odbioru, które dołączone są do akt właściwej sprawy; rachunki, faktury nie przesyłane pocztą; zaproszenia, życzenia lub inne o podobnym charakterze. 3. Sprawy otrzymane do załatwienia rejestruje się w dniu ich otrzymania. 4. Środkami rejestracji są: rejestry kancelaryjne; rejestry pism przychodzących; rejestry pism wychodzących. 5. Zarejestrowanie sprawy polega na wpisaniu jej do spisu spraw. Sprawę (nie pismo) rejestruje się jeden raz, na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie. Każde nowe pismo dotyczące sprawy już zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak sprawy. Znak sprawy wpisuje się w lewym górnym rogu.
05.03.2014 12:20
Struktura własnościowa, majątek
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Urzędu Miasta Łodzi.
05.03.2014 12:17
Regulaminy
W Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi obowiązują następujące regulaminy:
05.03.2014 12:10
Organizacja szkoły
Do obwodu szkoły włączone są ulice:
01.06.2009 14:53
Organy i osoby sprawujące funkcje


do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.